Jaargang 31

Nummer 9

November 2021

Maandelijkse uitgave verschijnt niet in juli.

Inhoudsopgave

Taalperikelen

door Alain Grootaers

Bron: ’t Pallieterke nr.17 van 29 april 2021

Nummer 9 | November 2021

“De tael is gansch het volk.” Zo heette het genootschap dat de orangist Prudens Van Duyse bijna twee eeuwen geleden oprichtte voor de culturele strijd van de Vlaamse Beweging. Ik denk dat, als je een dynamo zou kunnen verbinden aan de doodskist van dear Prudens, je half Vlaanderen van licht zou kunnen voorzien door het aantal keren dat hij zich de voorbije week heeft omgedraaid in zijn graf op het Campo Santo in Sint-Amandsberg.

De Antwerpse hoogleraar taalkunde Dominiek Sandra betoogde eerst in De Standaard dat hij het zinloos vond “om regels te behouden die spelproblemen onvermijdelijk maken”. Ze bemoeilijken volgens hem het schrijfproces. Kristien Hemmerechts – haar vader Karel stuurde vroeger op de BRT als hoofdredacteur nog gul reprimandes rond naar al wie de taal geweld aandeed – vindt het verdwijnen van zulke taalconventies een sympathiek idee. Daardoor zullen mensen uit een niet-gepriviligeerd milieu niet gehinderd worden om hun ideeën op papier te zetten, was de strekking van haar these. Daar hield het niet mee op, want in de nieuwe editie Algemene Nederlandse Spraakkunst stonden enkele nieuwe toevoegingen. ‘Dan’ en ‘als’ worden hoe langer hoe meer inwisselbaar, luidde het, en behoren dus tot de standaardtaal. En bij onze noordenburen verscheen vorige maand zowaar “Handreiking Waarden Voor Een Nieuwe Taal”, bestemd voor de Nederlandse kunst- en cultuursector, waarin onder andere werd aangeraden om uitdrukkingen te vermijden met zwart als ‘negatief bijvoeglijk naamwoord’: zwarte bladzijde, zwarte dag, zwartrijden, zwart geld en zwartwerken.

Het doet me denken aan de krant De Morgen die enkele jaren geleden het woord ‘allochtoon’ uit hun pagina’s weerde. Het is een soort van postmodern magisch denken dat ervan uitgaat dat je de werkelijkheid kan veranderen als je de taal censureert. Daarna bereikte ons ook het bericht uit Engeland dat de universiteit van Hull foutloos taalgebruik als elitair en homogeen beschouwt. Studenten van deze universiteit worden niet langer op de vingers getikt voor foute spelling. De universiteit meent dat de vereiste om foutloos te kunnen schrijven etnische minderheden en studenten die afkomstig zijn van minder goede scholen discrimineert. Zonder fouten schrijven is dus – daar gaan we weer – wit, mannelijk en elitair.

Alweer wordt de enorme olifant in de kamer, samen met de balk in het eigen oog, niet opgemerkt door deze pamperbrigade: het paternalisme dat ze aan de dag leggen om te denken dat de ‘ondergepriviligieerden’ meteen ook te dom zijn om te spellen. Wat een neerbuigendheid ten overstaan van – pakweg – een vluchteling uit Iran of een Brabander uit een arm gezin, om ervan uit te gaan dat je de spellingsregels moet vereenvoudigen opdat ze méé zouden kunnen.

De ‘lage verwachting’ wordt tot goudstandaard gemaakt en studenten worden de facto afgerekend op hun afkomst in plaats van op hun kennis en kunde. Taalkennis werkt ontvoogdend en taalverarming werkt bevoogdend en kleinerend. Het uiteindelijke nettoresultaat is het tegenovergestelde van wat men pretendeert te willen bereiken: een achteruitgang van de algemene kennis en het tegendeel van emancipatie.

In een column in De Volkskrant noemde de Nederlandse professor geschiedenis (van Turkse origine) Zihni Özdil het “de progressieve kwezelarij van de lage verwachtingen”. Özdil: “Het was dankzij mijn christelijke, conservatieve leraar Nederlands op het Erasmiaans Gymnasium, die mij langs een net zo hoge meetlat als de rest legde, dat ik als kleinzoon van een geitenhoeder gespeend ben van taalfouten. Als ik het allemaal op een rijtje zet, is de enige eerlijke conclusie dat ik mijn hele leven ben tegengewerkt door witte progressieve Nederlanders. Voor hen is de enige goede allochtoon de allochtoon die zielig en dankbaar is. Want die kunnen zij niet alleen beschermen, maar ook gebruiken.” Özdil was ooit nog parlementslid voor GroenLinks. Hij weet het dus als geen ander.

ACTIEPUNTEN

Nummer 9 | November 2021

MEATANDMORE

Ik voelde me rijk toen ik deze folder in de brievenbus kreeg. Ik zag, in een oogopslag, dit als werkaanbieding “in den vreemde”, over het kanaal. Helaas, driewerf helaas, niets was minder waar. De Engelstalige titel misleidde me. Meat&More blijkt een snelgroeiend voedingsbedrijf te zijn, maar toch nog met een familiaal karakter, niet van over het kanaal maar van bij ons, in Aalter Oost-Vlaanderen! Wat de verantwoordelijken bezielt om met hun bedrijf qua naamgeving in Vlaanderen de Engelse toer op te gaan, Joost mag het weten. Beschaamd over onze Nederlandse taal?

Met jouw ergernis over dit overbodig Engels kan je terecht bij:

Meatandmore, Groendreef 10 te 9880 Aalter 
via www.meatandmore.be en ‘Contact’ aanklikken
Nummer 9 | November 2021

Lerarentekort bij UCLL

Het lerarentekort in Limburg was op 18 oktober jl. een en belangrijk onderwerp in het nieuws. Op het tv-scherm kwamen studenten in beeld die kleuteronderwijs volgen. Na een relaas van programmadirecteur Greet Decin zien we studenten de trap aflopen. Op de treden en de muren staan Engelse termen. Een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet. Onze onderwijsinstellingen gebruiken beter de taal van de streek: dus Gender Equality, Zero Hunger, No Poverty, Sustainable Development Goals zien we liever in het Nederlands! 

“Komaan leraar of lerares, je kan het” of  “Zeg ja tegen de leraar of lerares IN jou” lijkt ons verfrissend en leuk aanmoedigend.

UCLL staat voor University Colleges Leuven-Limburg dat tot de Associatie KU Leuven behoort.

Wie wil dat het programma voor de UC Leuven-Limburg wordt herschreven…ga uw gang!

Nummer 9 | November 2021

Lerarenopleiding Secundair Campus Diepenbeek

 t.a.v. Directeur Mevrouw Greet Decin, Agoralaan Gebouw B te 3590 Diepenbeek

VLAAMS DEPARTEMENT OMGEVING = GREEN DEAL EIWITSHIFT OP ONS BORD

Het Departement Omgeving verkondigde op 26 april 2021 samen met Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir en 64 medewerkingsgenoten de “Green Deal Eiwitshift op ons bord”. Het doel van deze Green Deal is de verhouding tussen dierlijk en plantaardig eiwit te verbeteren van 60/40 naar 40/60. Dit initiatief sluit aan bij de Europese en Vlaamse ambitie rond voedselbeleid. Dit is de tiende Green Deal in Vlaanderen afgesloten.

Onze stuurgroep Nederlands/Landstaal begrijpt niet dat de Vlaamse overheid volhardt in het gebruik van onnodig Engelse benamingen. Op deze manier wordt onze Nederlandse moedertaal een klungeltaal en wordt haar status afgebouwd. We gaan daarom hiertegen sterk maar keurig protesteren bij minister Zuhal Demir, die functiehouder is van het Departement Omgeving. Maar ook bij minister-president Jan Jambon als minister van Cultuur. Wij verwijzen tevens naar de overmaat van Engelse termen en uitdrukkingen van de Vlaamse overheid in haar berichten tijdens de coronapandemie.

Mevrouw Zuhal Demir

Minister van Omgeving

Seven – 6e verdieping

Koning Albert II – laan 7

1210 Sint-Joost-ten-Node

De Heer Jan Jambon

Minister-President en minister van Cultuur

Martelaarsplein 19

1000 Brussel

02 552 61 00 (Kabinet Demir)

02 552 60 00 (Kabinet Jambon)

www.vlaanderen.be/regering                

Colruyt

In de nieuwsbrief van Colruyt wordt reclame gemaakt voor “The Litter Challenge“ een project waarvoor secundaire scholen kunnen inschrijven om actie te voeren rond zwerfvuil. Colruyt steunt dit project van Goodplanet vzw, die de organisator is van dit project.

Even netzwerven naar Goodplanet leert ons dat deze vzw een  tweetalige organisatie is, waarvan de bestuurders behoren tot de Nederlandse of Franse taalrol. Volgens de gepubliceerde lijst van bestuurders (Staatsblad) zijn er zes Nederlandstaligen en zes Franstaligen en één Franstalige commissaris. Een paritaire samenstelling, die geen rekening houdt met de numerieke meerderheid van Nederlandstaligen in dit land!

Verrassend is ook dat heel wat Vlaamse gemeenten deze vzw financieel steunen: o.a. Antwerpen, Leuven, Hasselt, Beveren, Kortrijk….. Ook verschillende provinciebesturen behoren tot de financiële ondersteuners: provincie Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Limburg.

Nog meer vragen stellen we ons over de steun van de Vlaamse Overheid: Agentschap Natuur en Bos, Departement Omgeving, Agentschap Binnenlands Bestuur, Toerisme Vlaanderen……

De Vlaamse Overheid steunt financieel een tweetalige, weliswaar nobele organisatie, die geen rekening houdt met de meerderheid van Nederlandssprekenden in dit land.

Ergerlijk is dat veel van de acties van deze organisatie een Engelstalige slagzin hebben: Goodcook, MobAdventure, Sketchup, The Litter Challenge enz… 

Reageren:

Nummer 9 | November 2021

Goodplanet, Edinburgstraat 26 te 1050 Brussel

Think Pink

Op vrijdag 15 oktober 2021 stond er in het koopcentrum Docks Bruxsel een gelegenheidsstand van Think Pink. Voor het voorbijgaand publiek zijn er promotiefolders, echter enkel in het Frans. Nederlandstalige folders zijn niet beschikbaar!

Voor Think Pink is Brussel blijkbaar  een Franstalige stad!

Reageren:

Think-Pink, Researchstraat 12 te 1070 Brussel

Flanders

Flanders, state of the art, heeft een Event georganiseerd, het Flanders food festival. Neen, het vindt niet plaats in Hyde Park en niet in de hallen van Flanders expo, dat had ook gekund. Op hun webstek lezen we dat met het Flanders Food Festival Toerisme Vlaanderen – i.s.m. Horeca Vlaanderen en VVSG – dit najaar meer dan een maand lang de culinaire sector opnieuw op de kaart wil zetten (het staat er niet op vermeld, maar VVSG is de afkorting van  Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten). Op hun webstek, die gelukkig voor het grootste deel in het Nederlands werd opgemaakt, vinden we nog wel hippe termen als “Press Room” en “Northseachefs” die “Forgotten fish” op de kaart willen zetten. Voor de zichzelf multicultureel noemende internationalisten klinken deze woorden wellicht gewoon tot hemels, maar een gewone, normale Vlaming lacht waarschijnlijk met deze overdaad aan Engelse termen die de organisatie gebruikt.

Nummer 9 | November 2021
Nummer 9 | November 2021

UZ Brussel

In De Brusselse Post van september 2021 meldt de voorzitter van het Vlaams Komitee Brussel dat een Vlaamse patiënt een Franstalige thuisverpleegster opgedrongen kreeg, en dit door het Universitair ziekenhuis van de door Vlamingen betoelaagde Vrij Universiteit (Brussel), VUB. Kennelijk werkt het UZ  samen met één Nederlandstalige thuisverpleegster, die net met vakantie was. Het bleek onmogelijk om via het ziekenhuis een hulp te vinden die het Nederlands machtig was. Nochtans is dit UZ er juist gekomen omdat vele andere Brusselse ziekenhuizen niet konden en wilden garant staan voor Nederlandstalige hulp voor de Brusselse Vlamingen. Deze kliniek heeft dus een dubbele opdracht, een geneeskundige en een taalverdedigende. 

Marc Noppen, directeur UZ, Laarbeeklaan 101 te 1090 Jette

CONNER ROUSSEAU EN VOORUIT = THE BIG SHIFT

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau heeft op zaterdag 23 oktober in Mechelen het startschot gegeven van het participatieproject The Big Shift, waarmee getracht wordt de kloof tussen politiek en de burger te dempen. Het doel is dat leden en niet-leden inbreng geven voor de krachtlijnen van het partijprogramma en om een dam op te werpen tegen extreemrechts. De eindvoorstellen worden hierna voorgelegd aan het Go Left XL partij congres.

De stuurgroep betreurt ten zeerste dat Vooruit en Rousseau blijven voortgaan op de onnodige Engelse toer en hiermee de status van onze Nederlandse taal beschadigen. Dit terwijl de voorzitter het belang van het Nederlands regelmatig onderschrijft, maar ook negatief uitblinkt met overbodige Engelse woorden.

Conner Rousseau en overbodig Engels taalgebruik op het Go Left XL partijcongres.

De Heer C. Rousseau

Voorzitter Vooruit,

Keizerslaan 13 te 1000 Brussel

02 552 02 00

LEZERS SCHRIJVEN

De Blauwe Tijger

Beste Taalverdediging,

Ik krijg de indruk dat de uitgeverij De Blauwe Tijger stilaan de Engelse toer opgaat. Misschien zelf eens opvolgen?

Vriendelijke groet,

H. Keersmaekers, Zilverenhoek 24, 2530 Boechout, Vlaanderen

Geachte heer Keersmaekers,

Ik ben het volledig met u eens. Ik kijk ook geregeld naar de internet-uitzendingen van De Blauwe Tijger en erger me dan groen en geel aan al dat onnodig Engels dat aan de kijkers wordt voorgeschoteld. Het doet mij verdriet dat ook in rechtse kring verengelsing geen probleem schijnt te zijn. Je zou van rechtse vaderlandslievende mensen mogen verwachten dat ze de eigen taal ongeschonden in ere houden. Dat blijkt dus vaak niet het geval te zijn. Taalverdediging heeft al verschillende keren berichten naar deze instelling gestuurd met daarin het beleefde verzoek geen onnodig Engels te gebruiken. Daar is nooit een reactie op binnengekomen.  Deze mensen zouden toch gevoelig moeten zijn voor onze kritiek.

De lieden van De Blauwe Tijger staan jammer genoeg niet alleen. Neem nu eens het Kamerlid Baudet. Die gebruikt Engelse woorden of het niets kost en dat, terwijl hij zo hamert op de wedergeboorte van de Nederlandse cultuur. Kennelijk is de jongere generatie is al zo besmet met het Engelse virus, dat het gebruik van Engelse woorden als vanzelfsprekend wordt ervaren.

Een van de oorzaken is waarschijnlijk dat velen onder hen in het Engels hebben moeten studeren. Verder denken zij dat het kwistig gebruik van Engels hun aanzien zal vergroten. Het wordt daarom de hoogste tijd dat er een volledig Nederlandstalige universiteit wordt opgericht, waar taalbewuste studenten les krijgen van beginselvaste docenten. Die universiteit zou dan (staats)grensoverschrijdend moeten zijn, zodat er een academische instelling  zal ontstaan, die als trefpunt kan dienen tussen noord en zuid. Op die wijze kan de integratie tussen Nederland en Vlaanderen, op wetenschappelijk gebied, een handje worden geholpen.

Ondertussen blijven we De Blauwe Tijger op de voet volgen en zullen de redactie van ons ongenoegen over het gebruik van onnodig Engels deelgenoot blijven maken.

Met vriendelijke groet,

Jan Heitmeier, redacteur van de Nieuwsbrief Taalverdediging

Cantate Domino

Nummer 9 | November 2021
Nummer 9 | November 2021

Ik wens te protesteren tegen de overvloed van onnodig Engels in deze aankondiging. Op deze manier verliezen we alle respect voor onze Nederlandse moedertaal.

H. Keersmaekers

Beste meneer Keersmaekers

We begrijpen deze commentaar niet zo goed. We zijn er als koor trots op dat we concerten kunnen aanbieden met een gevarieerd programma. Zo komen traditionele Britse kerstliederen aan bod, maar ook Duitse, Franse en Latijnse religieuze en profane gezangen. Wij trachten al jaren om ook muziek uit te voeren van bekende en minder bekende Vlaamse componisten. Zo zal er tijdens deze concerten ook in het (Oud)Nederlands gezongen worden.

Dit jaar werden de concerten opgebouwd rond de aria “Rejoice greatly, O daughter of Zion” uit Messiah van Georg Friedrich Händel. Aangezien dit oratorium meestal in het Engels wordt uitgevoerd, vonden wij het niet opportuun om dit te vertalen naar het Nederlands. Ook verwijst de titel naar de heropstart van de repetities en concerten na een onderbreking van anderhalf jaar omwille van de coronamaatregelen.  

We zouden het nogal eentonig en ietwat kortzichtig vinden om steeds voor een Nederlandse titel te moeten kiezen. We zijn vereerd om het publiek kennis te laten maken met muziek uit alle windstreken. We vinden dat we deze lijn dan ook mogen doortrekken in de keuze van onze titel.

Met vriendelijke groeten

Jonas Van den Spiegel (zanger van Cantate Domino)

Ronse

Ik was vandaag in Ronse en moest tot mijn ontsteltenis en verontwaardiging vaststellen dat er Franstalige wegwijzers staan naar de Kluisberg en naar Doornik, en dit op Vlaamse bodem. Een wegwijzer in het Nederlands was nergens te bespeuren. Welke Vlaamse politieker heeft dit weer op zijn geweten dat hij denkt iets te bereiken met een knieval aan de Franstalige arrogantie?

D.V.

Vlaanderen in de wereld

Geachte mevrouw Hajdu,

Ik zag uw vacature op de webstek van de”Stichting Vlaanderen in de Wereld op 21/4/21.

Mag ik zo vrij zijn u erop te wijzen dat in België de meerderheid van de inwoners Vlamingen zijn, en in Vlaanderen het Nederlands de voertaal is: 60%! 

Het zal niet uw bedoeling geweest zijn de indruk te willen geven dat België een Franstalig land is ?

Daarom lijkt het mij evident en verstandig dat u onder ‘criteria‘ voor deze niet onbelangrijke correctie zorgt”..one of the Belgian languages (French/ Dutch/ German)…”, namelijk Dutch/French/German

Ik verneem graag wanneer de aanpassing gebeurde.

Dank voor uw aandacht en met vriendelijke groet,

M.R. – d. R.

Proficiat

Beste vrienden,

Vooreerst grote proficiat voor de frisse uitstraling van jullie laatste editie Nederlands/Landstaal: mooi en luchtig, aangenaam om lezen en vooral, gericht naar actie! Geen woorden maar daden.

Proficiat ook voor jullie inzet en volgehouden engagement voor het doen respecteren van onze taal, zowel door politici als ondernemers. De luis in de pels!

Gelieve in de editie zelf ook jullie e-postadres nederlandslandstaal@vvb.vlaanderen zichtbaar te vermelden. Praktisch is ook permanent vermelden onderaan van nuttige websites omtrent taalgebruik. En eens aandringen bij VVB voor een meer zichtbare plaats op webstek.

Vriendelijke groeten,

D. D. S. (oud-Moerbekenaar en dorpsgenoot Van Wilderode)

Sensitive Face Cleaner

Lieve Lia,

Jullie pure producten zijn fantastisch !

Ik veronderstel echter dat jullie in Vlaanderen mogelijke klanten mislopen, vanwege jullie onzuiver Nederlands, of zelfs het niet vermelden in het Nederlands.

Weet dat Vlaanderen (6 miljoen inwoners!) daar zeer gevoelig voor is. Iets wat vaak in Nederland niet bekend is, en al helemaal niet waar zoiets vandaan komt.

Een goede marketeer zou het moeten weten.

Waarom ‘Sensitive Face Cleanser’ enz. enz.?? 

Ik zag echter het originele flesje niet, misschien staat vertaling wel op ‘de rugzijde’?

Er zijn hier strikt na te leven taalregelgevingen voor handelaars (dat heeft geschiedenis..).

Ik hoop je van dienst te zijn geweest. 

Fijne dag en allerbeste groet,

M.R. – d. R. vanuit de Vlaamse Ardennen, alwaar ALTIJD WELKOM !

 

Nummer 9 | November 2021

Brailleliga

Ik merk dat de Brailleliga het niet zo nauw neemt met het Nederlands. Dus ga ik mij niet inschrijven. Er zijn allicht andere, gelijkaardige organisaties die respect hebben voor ieders cultuur. Ban onnodig Engels.

Vriendelijke groet,

M.

Lightfortheworld

Ik vraag me af waarom ‘Lightfortheworld’?

Ik ging ervan uit dat het om Licht voor de Wereld ging. Heb geen belangstelling indien men geen respect heeft voor de taal en cultuur van degenen bij wie men de hand wil ophouden.

Bovendien zijn het slechts Franstalige Afrikaanse landen waar hulp geboden wordt… dat is niet ‘iedereen recht op oogzorg’!!

Bedankt voor de info het ga jullie goed..

M.

Geachte mevrouw,

Beste M.,

Hartelijk dank om ons te contacteren, ik verduidelijk graag. Ons e-mailadres is in één taal, we hebben voor het Engels gekozen, omdat we in België werken en dus in onze drie landstalen communiceren. We kunnen omwille van budget en ingewikkeldheid niet voor elk van onze werknemers een adres @lumierepourlemonde @lichtvoordewereld en @lichtfurdiewelt aanmaken. Vandaar de keuze voor de universele taal: Engels. 

Uiteraard moesten de budgetten het toelaten, zouden we zorgen dat de heel de wereld kwaliteitsvolle oog zorg kan krijgen. Helaas is dit niet het geval en beperken we ons tot drie landen. We hopen in de toekomst te kunnen uitbreiden naar andere landen. In samenwerking met andere internationale organisatie lobbyen we uiteraard dat iedereen recht op oogzorg moet hebben. Ik wijs er ook even graag op dat onze landen waarin we werken niet enkel Franstalig zijn, in Congo worden naast het Frans nog vier andere officiële talen gesproken, Rwanda heeft Frans, Engels en Kynyarwanda als officiële taal en in Tanzania spreekt men helemaal geen Frans maar Engels en Swahili. Natuurlijk maakt het niet uit welke taal iemand spreek in verband met het recht op oogzorg.  

Ik wens u een fijne dag toe,

Met vriendelijke groeten,

Britt

Beste Britt,

Het Engels is GEEN!! neutrale universele taal. Laat je dat vooral niet wijsmaken! Jullie doen mensen onrecht aan door onnodig gebruik van die taal, die geen landstaal is. ‘Licht en Liefde’ en de ‘Brailleliga’ begrijpen wél wat jullie (nog) niet begrijpen. 🙁

Hier ging het erom dat jullie in België wilden iets gedaan krijgen…o.a. geld ophalen.

Welke talen er in andere landen gebruikt worden, waar jullie zorg willen verlenen doet niets ter zake.

Een e-post adres aanmaken kost niets, ook geen moeite, wél GOEDE WIL! Die ontbreekt. 

Bij mij moeten jullie niet komen schooien.

Er zijn dan andere en betere organisaties begaan met oogzorg in Vlaanderen. 

Alsnog een vriendelijke groet,

M.

Colgate Signal

Nummer 9 | November 2021
Nummer 9 | November 2021

DE TAALGRABBELTON

Brusselse Taalwetgeving

Nederlands/Landstaal wil de hatelijke en opzettelijke overtredingen van de taalwetgeving in Brussel aanklagen. De Brusselse vicegouverneur is belast met het toezicht op de naleving van de taalwetgeving door de lokale besturen. Uit zijn verslag van 2020 blijkt dat hij in dat jaar 1867 aanwervingen schorste omdat ze in strijd zijn met de taalwetgeving.

Nadat de vicegouverneur de schorsingsbeslissingen heeft genomen zou de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de aanwervingen moeten vernietigen. En wat denkt u? Dit gebeurt nooit!!! Zelfs de twee Nederlandstalige ministers en een staatssecretaris doen alsof hun neus bloedt.

Als reactie hierop diende Mathias Vanden Borre (N-VA) een motie in om het Brussels Stadsbestuur te verplichten om de wetten op de bestuurstaalwetgeving te respecteren. En het resultaat? Enkel hijzelf stemde voor zijn eigen motie! Vanuit hun misplaatst superioriteitsgevoel stemden 30 gemeenteraadsleden tegen de motie en onthielden 11 raadsleden zich.

Dit alles getuigt van een structurele discriminatie van de Vlamingen in Brussel. Het wordt hoog tijd dat de Vlaamse partijen hun ergerlijke onverschilligheid in deze schandalige en onwettelijke situatie terzijde schuiven en toepassing van de wet eisen. Voor ons is dit eens te meer een bewijs van de overbodigheid en nutteloosheid van de Belgische onstaat.

Terzake

Voor toegang tot cafés en restaurants is er voortaan een CVP-pas noodzakelijk: “CVP”  staat voor Covid-19- veiligheidspas! (CST, afkorting van Covid Safe Ticket = Engels!)

Dus alle politiekers moeten een CVP-pas hebben om op café te gaan!

In de derde week van oktober had de journaliste van dienst het in Terzake over de “Covid-naai tien” maatregelen! Ongelofelijk!

WNF

Wie eens een mooie waardering wil uiten kan dat met WNF-kaarten (staat voor Willy Nackaerts Fotokaarten).

In een warenhuis stond een draairek met wenskaarten volledig met Nederlandse tekst.

DUIM OP

 

 

Nummer 9 | November 2021
DUIM OP

Kus & Rij

In Sinaai laten ze zien hoe het ook kan, alternatief voor Kiss & Ride! 

Een kus van de juf en een bank vooruit!

Nummer 9 | November 2021
Nummer 9 | November 2021

Waals immersieonderwijs

Het Waals immersieonderwijs staat nog niet helemaal op punt!

Voor de onwetenden (waaronder schrijver dezes) Binche-Chimay-Binche is een semiklassieker voor wielrenners. 

Coronapas

In ons land hanteert men de term  CST  het zgn. Covid Safe Ticket. Op VRT-nieuws zijn er nu al berichten dat  deze term niet juist is.

Beter is de term die men in Nederland gebruikt n.l. CBT:  Corona Toegangs Bewijs of CTP Corona Toegangs Pas,

Knip en Knap

Mustafa, een kapper in de Noordstraat in Gent, zet zich graag in voor mannen en kinderen.

Hij gaat niet alleen knap met haar om, maar ook met onze taal en dat waarderen wij.

Dit verdient een pluim.

Nummer 9 | November 2021
Nummer 9 | November 2021
Nummer 9 | November 2021

Zomaar een hond

je bent maar een dier,

je bent, toevallig of niet, samen

met mij in ons dromerig huis

als volmaakt creatuur,

zoals ik jou steeds heb gekend

 

je bent maar een dier,

mijn plezier, mijn levenslust,

hete tranen weggeschroeid

door een haal van jouw

ruige tong

 

je bent maar een dier,

al reikt de wijsheid in

jouw hondenogen tot ver

voorbij de menselijke ratio;

ik laak de dag dat ik jou verlies,

dat jij niet meer zal zijn,

weet dan dat ik jou

boven zoveel verkies!

                                                                                                                                 Tine Hertmans

Nummer 9 | November 2021

Contacteer Nederlands Landstaal via het e-adres

Deel deze editie van NederlandsLandstaal op uw sociale media kanalen

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email