Jaargang 32

Nummer 1

Februari 2022

Maandelijkse uitgave verschijnt niet in juli.

Inhoudsopgave

Heeft het Nederlands een toekomst als academische taal?

door Johan Boodts

In het weekblad Kerk en Leven van woensdag 3 november 2021 verscheen een artikel met als titel: “Heeft het Nederlands een toekomst als academische taal?“. Dit artikel werd opgevat als een tweespraak waarbij zowel een “voorstander“ als een “tegenstander“ hun opvatting kunnen verduidelijken. Als voorstander zette Guido VAN HEESWIJCK, emeritus hoogleraar KU Leuven en UAntwerpen, zijn visie uiteen. Tegenstander was Gerd VAN RIEL, Decaan Hoger Instituut voor Wijsbegeerte Leuven. Beide standpunten roepen toch heel wat vragen op!

Nederlands Landstaal feb. 2022

Guido VAN HEESWIJCK stelt terecht dat in het verleden de Vlaamse Beweging heel wat strijd heeft geleverd om het Nederlands als volwaardige onderwijstaal te doen erkennen. Jarenlang was de positie van het Nederlands als onderwijstaal onaantastbaar. De technologische vooruitgang bracht echter de opgang van het Engels teweeg! Engelse termen en begrippen werden bijna geruisloos overgenomen. Onderwijs kon niet achterblijven en dit leidde tot decretale toelating om vakken in het Engels te onderwijzen. Oorspronkelijk enkel in het hoger onderwijs, nu ook als experiment en proefproject in het secundair onderwijs. De huidige situatie, met cijfers die Guido VAN HEESWIJCK aanhaalt, is verontrustend: het Vlaams regeerakkoord bevat nieuwe versoepelingen voor de Nederlandstalige bachelors, die het maximaal aantal Engelstalige vakken mogen optrekken van 18,33 % naar 50 %!! En ook het quorum van volledig Engelstalige bacheloropleidingen mag van 6 procent naar 9 procent. Verder in het artikel verbindt de schrijver de zorg en bekommernis van het Nederlands aan de Vlaamse Beweging die, volgens hem hopeloos op zoek is naar een haar identiteit. “De Vlaamse Beweging parasiteert op een zelfgecreëerd vijandbeeld (Walen, migranten)“, einde citaat! Hier slaat de auteur de bal volledig mis. Het is intellectueel oneerlijk om in de huidige tijd, de zorg en bekommernis voor het Nederlands te reduceren tot een strijd voor identiteit. Taal is méér dan een communicatiemiddel: taal is cultuur, taal is welzijn, taal is gemeenschap, taal is het cement van de maatschappij!

 Gerd van Riel begint zijn artikel met lovende woorden voor het Nederlands als academische (onderwijstaal) en de stelling dat het Nederlands niet minderwaardig is tegenover andere talen. Vervolgens pleit hij om naast het Nederlands in het Hoger Onderwijs, ook meerdere talen zoals Frans, Duits en Spaans te gebruiken. Het gebruik van verschillende talen kan wellicht een meerwaarde hebben, doch in de praktijk leidt dit ongetwijfeld tot een amalgaam van gehanteerde talen wat waardeverlies van het vak-inhoud tot gevolg heeft. In het tweede deel van zijn artikel spreekt de auteur zichzelf tegen. Waar hij eerst pleit voor meerdere talen, gaat hij in het tweede deel voluit voor de verengelsing van het hoger onderwijs. Zijn argumentatie is zwak: Engels is een alom aanvaarde forumtaal; het aantrekken van buitenlandse studenten vereist een internationale taal nl. Engels. Onomwonden stelt Gerd VAN RIEL dat onderwijs in   n taal (Nederlands) een verarming is. Hij duidt dit aan als “mono-cultureel” Nederlands. Wat de auteur bedoelt met deze term lezen we niet in dit artikel. En wat de toevoeging “cultureel” betekent in dit begrip komen we evenmin te weten. Blijkbaar is het gebruik van “mono-cultureel“ Engels wel een verrijking? 

Zoals velen is ook deze auteur beïnvloed door de “taalcorrecte“ mening dat Nederlands niet op het zelfde niveau staat als het Engels. In vele geledingen van de maatschappij is dit een overheersende trend: Engelse reclameslogans, Engelse woorden, Engelstalige namen voor projecten, instellingen, bedrijven, scholen…… Het pleidooi van Gerd VAN RIEL bewijst nogmaals hoe sterk het Nederlands onder druk staat. De auteur voert alleszins die druk op door zijn pleidooi voor verengelsing. Uiteraard zijn we voor het onderwijs van andere talen in het onderwijs. Méértaligheid is alleszins een verrijking. Het Nederlands is en blijft de onderwijstaal, ook in de academische wereld. Met de taal onderwijs je eveneens cultuur, denken, geschiedenis enz.. Taal is veel rijker dan enkel woorden en zinsconstructies. Voor buitenlandse studenten is dit de rijkdom die zij mee ontvangen.

Nederlands is een evenwaardige taal!

Zaventem en de MIVB

Onze Nederlandse vrienden van de Stichting Taalverdediging (Nieuwsbrief 4/2021) waren onlangs in Brussel en Zaventem en zonden ons hun verslag. Sinds de aanpassing van Luchthaven Zaventem naar Brussels Airport is de taaltoestand er verslechterd. Vroeger waren alle borden viertalig, het Nederlands voorop en met letters van gelijke grootte voor elke taal.

Nu zijn er aanduidingsborden met uitsluitend Engelse tekst zoals het welkomstbord bij binnenkomst, de opschriften van de informatiebalie en de wegwijzer naar de afdeling “Lost en Found”. Er zijn viertalige borden, met de Engelse tekst in het groot en de landstalen in het klein en borden met het Engels in dezelfde grootte als de andere aanduidingen. Borden verwijzend naar de NMBS hebben de Engelse tekst in het groot en staat het Frans op de tweede plaats. En dan nog een paar oude viertalige borden, met tekst in dezelfde grootte en het Nederlands op de eerste plaats. Verder zijn grote Engelse wandadvertenties aangetroffen met daarop de mededeling Welcome in Liege en Welcome in Ghent. De winkel van Delhaize had eentalige Engelse opschriften. “We zouden graag willen weten wat de Vlaamse beweging van deze afwaardering van het Nederlands op de luchthaven vindt, die toch op eentalig Nederlands grondgebied ligt en is er wel eens tegen geprotesteerd?” zo vragen de vrienden van de Stichting Taalverdediging zich terecht af.

Verder onderzochten ze nog of de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB de  ééntaligheid van Vlaanderen respecteert. Tram 44 die naar Tervuren rijdt (gelukkig heeft die gemeente indertijd het faciliteitensysteem afgewezen!) werd een “Vlaamse” tram   éénmaal de taalgrens was overschreden. Het gedeelte van de tramrit van lijn 82 in de gemeente Drogenbos was nog geheel tweetalig. Dat was misschien omdat Drogenbos (helaas) een faciliteitengemeente is?

ACTIEPUNTEN

Raad van State

Van een sympathisant kregen we de melding dat onlangs de nieuwe taalkaders voor de Raad van State waren opgemaakt en dat die niet zo gunstig waren voor de Nederlandstaligen. En inderdaad, op 26 november 2021 verscheen in het Belgisch Staatsblad een door minister Verlinden getekend Koninklijk Besluit (Numac: 2021033867) waaruit bleek dat op niveau 1 er evenveel Nederlandstaligen als Franstaligen voorzien worden en voor de andere niveaus 55,62 % voor de Franstaligen en slechts 44,38 % voor de Nederlandstaligen. Hoewel er bijna 60% Nederlandstaligen in dit land wonen! Van jobdiefstal gesproken! Alle Vlaamse partijen mogen hierover aangesproken worden, maar toch in de eerste plaats Annelies Verlinden, CD&V en verantwoordelijk minister van binnenlandse zaken.

 

info@verlinden.belgium.be

NMBS Liedekerke

In het vernieuwde station van Liedekerke staat er een witte vuilnisbak met drie vakken, zoals men er in verschillende stations terugvindt. Een goed systeem, ware het niet dat de NMBS al te toeschietelijk (en onwettelijk) ook de Franstalige afkortingen vermeldt. Er wonen al wel wat Franstaligen in Liedekerke en omstreken, maar dat mag niet betekenen dat Liedekerke nu een tweetalige gemeente is geworden. Op die manier zullen Franstaligen er nooit toe overgaan om Nederlands te leren, hoewel dit ook in hun eigen belang is.

NMBS Centrale klantendienst, Hallepoortlaan 40, 1060 Sint-Gillis

02 528 28 28

klantendienst@b-rail.be

of op hun webstek

Lidl

Bij een bezoek aan de gekende winkel Lidl zagen we een toestel liggen waarvan de aanduidingen op de verpakking voornamelijk in het Frans waren gesteld. “Multicuiseur” stond er op de vier kanten, het Nederlands stond er alleen in veel kleinere letters. Dit is niet de eerste maal dat Lidl het Nederlands op een onbelangrijke plaats zet.

Lidl Belgium GmbH & Co. KG Guldensporenpark 90, blok J 9820 Merelbeke

Post

Een inwoner van Brussel kreeg onlangs een pakket van bpost. De bijgevoegde melding was tweetalig en daarmee in orde, maar enige tijd nadien kreeg hij van bpost een evaluatieformulier over de geleverde prestatie. Dit formulier was merkwaardig genoeg ééntalig Frans. Voldoende redenen om dit bedrijf nog eens aan te schrijven. Dat kan via:

bpost, Postbus 5000, 1000 Brussel (een postzegel is niet nodig)

Aalst

Aan het cultureel centrum van Aalst zijn er werken bezig waardoor het voor sommige leveranciers wat moeilijk is om de weg te vinden. Op een deur hangt er een papiertje met de melding dat de leveringen achteraan moeten gebeuren. Het is echter onbegrijpelijk dat dit ook in het Frans vermeld is. Als er iets Franstaligen aanzet om helemaal geen respect te hebben voor het Nederlands en er nooit de minste moeite voor te doen zijn het dergelijke onnodige vertalingen. Schepen van Cultuur Karim Van Overmeire mag ook op de hoogte gebracht worden:

schepenvanovermeire@aalst.be

Sleepshop, Hulleken 10 te
9940 Evergem

Colmar

Colmar is gekend als restaurant waar voor een bepaald bedrag onbeperkt mag gegeten en gedronken worden. In Sint-Denijs-Westrem werd het eerste restaurant van die keten opgericht (1979). Colmar heeft nu 6 restaurants (alle in Vlaanderen gelegen). Toch zijn de papieren onderleggers tweetalig en zagen we in Sint-Denijs-Westrem een tweetalig verzoek tot ontsmetten van de handen. Dit kan natuurlijk niet.

Industriepark de Bruwaan 93, 9700 Oudenaarde

VAB

Het is niet voor het eerst dat we de VAB aanklagen voor het gebruik van totaal overbodig Engels in het nummer van het januari-februari VAB-magazine, maar de VAB volhardt dan ook in de boosheid en blijft de benaming “Bike of the Year” hanteren. Waarom moet dit initiatief in Vlaanderen per s  een Engelse benaming hebben en waarom geen Nederlandstalige? De VAB is toch nog wel Vlaams, mogen we hopen? Of is dit misschien uit het oog verloren?

Steylaerts

De firma Steylaerts, houdt zich vooral bezig met badkamer renovatie. Bij het begin van 2022 wenst deze firma iedereen een “Happy New Badkamer“. Deze wens is een lelijk gedrocht van Engels vermengd met Nederlands. Graag Nederlands a.u.b. Schrijf een vriendelijk berichtje naar:

Schollebeekstraat 29 te 2500 Lier

ANTWOORDEN

POWER TO THE PEOPLE (actiepunt februari 2021) POWER ON!- CONGRES 2021

Doe gewoon…en zwijg over de achteruitgang van het Nederlands in het onderwijs. L.C.

Beste,

Dank voor uw reactie. Het ‘Power On’ congres is een vervolg op ‘Power to the people’, het manifest van Joachim Coens. De ‘verengelsing’ van onze taal is wel degelijk een aandachtspunt, in onze congrestekst hebben we getracht alle woorden en termen een Nederlandse vertaling te geven. We zijn dus zeker gevoelig voor deze invalshoek!

Mvg

Robrecht

Miekes superetje (actiepunt dec 2021 – jan 2022)

Geachte,

Op een vinnige wijze zoekt u hulp voor het weekeinde. Waarom doet u dat met een Engelse aankondiging? Meer dan 40% van onze bevolking verstaat geen Engels. Dit is geen landstaal. Met Nederlands bereikt u 100% van onze bevolking. Met Nederlands zult u veel meer reactie krijgen.

Hoogachtend,

S. v. L.

Beste

Zoals u wellicht ook gezien hebt, is het volledige berichtje dat er echt toe doet in het Nederlands opgesteld. Meer nog, er is een rijmpje in verwerkt omdat wij echte liefhebbers zijn van onze Nederlandse taal! Wij hebben intussen een leuke, nieuwe, jonge werkkracht gevonden dankzij de in het oog springende Engelse afbeelding!

Met vriendelijke groeten,

Miekes Superetje

LEZERS SCHRIJVEN

Algemeen Klinisch Labo: Laboresultaten - R sultats de laboratoire - Laboratory results

Geachte,

Nederlands is de enige formele offici le taal van Vlaanderen. Daarom erger ik me als Vlaming uw boodschap ook in het Frans en het Engels te moeten ontvangen. Daarom verzoek ik u in de toekomst uw boodschap naar mij alleen in het Nederlands te zenden. Mijn dank hiervoor bij voorbaat en vriendelijke groeten,

H. Keersmaekers

Op 14-dec.-2021 om 13:34 heeft Algemeen Klinisch Labo het volgende geschreven:

Texte français suit le néerlandais – english text at end of this message

Registratie iPatient

Dit e-mailadres werd geregistreerd in ons iPatient-systeem.

Zodra de laboresultaten beschikbaar zijn, krijgt u een nieuwe e-mail met uw persoonlijke code, waarmee u de resultaten online kan bekijken. Zolang u deze e-mail met uw persoonlijke code nog niet ontvangen heeft, zijn de resultaten nog niet beschikbaar.

Enregistrement iPatient

Cette adresse e-mail a été  enregistrée dans notre système iPatient. Dès que le résultat du laboratoire est disponible, vous recevrez un nouvel e-mail avec votre code personnel. Cela vous permet de visualiser votre r sultat en ligne. Tant que vous n’avez pas encore re u cet e-mail avec votre code personnel, votre résultat ne sera pas encore disponible.

Registration iPatient

This email address has been registered in our iPatient system. As soon as the lab result is available, you will receive a new e-mail with your personal code. This allows you to view your result online. As long as you have not yet received this e-mail with your personal code, your result will not be available yet.

Beste,

Op smoelboek vond ik de totaal misplaatste tweetalige straatnaam bij Bakkerij Rosseel in De Panne. Straatnamen worden toch niet vertaald verdorie, indien zelfs de ” Vlamingen ” beginnen uit de bocht te gaan is het hek werkelijk van de dam.

Nederlandse groeten

Karel

Hotel Ibis in De Panne

Beste strijdgenoten,

Ik zou kunnen aanvangen door te zingen “Ontwaakt gij luie slaper de koekoek roept u op, de zon kleurt met haar stralen de groenen heuveltop“! De lust tot zingen is me echter vergaan bij het ontvangen van dit document vanwege IBIS DE PANNE, een woordje uitleg. Vrijdagavond namen we deel aan “De nacht van de poëzie“ in Kassel, ook Gijs was aanwezig. Om de lange terugreis te vermijden werd besloten dat Gijs zou overnachten rond Brayduinen, het werd IBIS omdat we een kamer zochten op het gelijkvloers of een kamer dicht bij de hijsbak om het vele stappen te vermijden. En als dank ontvangen we nu uit het mooie en zeer gastvrije West-Vlaanderen een boodschap in, voor ons, twee vreemde talen. We zullen gepast reageren maar wou deze kaakslag toch even met jullie delen.

Nederlandse groeten

Een ziedende Karel

 

Bonjour GIJS VAN RYCKEGHEM,

Merci pour votre r cente visite   ibis De Panne, nous esp rons que vous avez pass  un bon s jour. Nous  tions tr s contents de vous recevoir dans le contexte actuel. Votre sant  et votre s curit  restent notre priorit  et nous aimerions savoir si nous avons r pondu   vos attentes. Merci de prendre quelques minutes en cliquant sur le lien ci-dessous pour partager avec nous vos retours. Accès   l’enqu te Si jamais vous ne pouviez pas utiliser ce lien, copiez l’adresse suivante dans votre navigateur:

https://analytics.trustyou.com/surveys/site/review/mailing?survey_id=22c60860-64b7-4dd3-8538-

Encore une fois, nous vous remercions d’avoir choisi ibis De Panne et espérons avoir le plaisir de vous y accueillir de nouveau prochainement.

Très cordialement,

Mrs Marie MAES

General Manager

Dear GIJS VAN RYCKEGHEM,

Thank you for staying at ibis De Panne recently, we hope you enjoyed your stay with us. We were particularly happy to Welcome you in our Hotel during these unprecedented times. To ensure your safety & comfort, we are implementing new standards and would be grateful if you could take a few minutes to share some feedback on your recent experience by clicking on the link below.

Guest Satisfaction Survey

If necessary, you can also copy and paste the following address in your web browser:

https://analytics.trustyou.com/surveys/site/review/mailing?survey_id=22c60860-64b7-4dd3-8538-

Once again, we appreciate that you have chosen ibis De Panne and we look forward to welcoming you again

soon.

Yours sincerely,

Mrs Marie MAES

General Manager

Beste Karel,

Volgend op uw mailtje, net even de reservatie gaan nakijken en er stond een vakje fout aangevinkt. Onze excuses hiervoor. Gaat over een misverstandje, waardoor u de mail in onze standaardtalen heeft ontvangen. Als er nog vragen zijn, aarzel niet mij te contacteren.

Met vriendelijke groeten,

MARIE MAES

GENERAL MANAGER IBIS DE PANNE

PART OF BELGIAN COAST HOTELS

+32 (0)58 42 90 80

marie@belgiancoasthotels.be

Zeelaan 2, 8660 De Panne

www.ibisdepanne.be

(n.v.d.r.: Het vreemde antwoord van Ibis De Panne overtuigt ons niet. We zullen de zaak verder in het oog houden)

TAALGRABELTON

Succes voor Frank Masschelein

In onze eerste twee Nieuwsbrieven van dit jaar heeft u kunnen lezen dat onze verantwoordelijke voor West- Vlaanderen, Frank Masschelein uit Poperinge, onophoudelijk strijd leverde tegen het plaatsen van verkeersborden, met daarop het Engelse woord SLOW (langzaam), in zijn provincie. Op 17 september werd zijn klacht tegen het plaatsen van maar liefst twee van zulke borden in de gemeente Hooglede, door de Vaste Commissie voor Taaltoezicht GEGROND verklaard en nog geen week later heeft de burgemeester van Hooglede, Mevrouw Rita Demar  (CD&V), de betwiste borden laten verwijderen. Een prachtig succes voor onze verantwoordelijke, waarmee wij hem van harte gelukwensen!

-Berichtje vanuit Taalverdediging (NL) nummer 4 van 2021

Een uitspraak

Mijn vaderland is en blijft de Nederlandse taal zoals die gesproken, geschreven, gezongen, gebruld, gesnikt, gerapt, geslamd wordt van Kokejane tot Noordpolderwijk en westelijk tot Paramaribo, waar de mensen schitterend Nederlands spreken.

Geert van Istendael.

In uw ogen

 

In uw ogen heb ik glinstering gemerkt

nat van liefde en ingehouden blijdschap

die diep in mij herrijzenis wekt

mijn hart mijn ziel beroert.

Door uw rechte blik word ik nieuw gewekt,

kom ik vrijer uit mijzelve.

Door lichtheid als pluim gevlerkt,

mijn binnenste bestaan ontroerd.

Uw goedheid vind ik in uw woord,

uit uw bezieling komt dat voort

dat liefde weer is opgericht

door u in mij gevoerd.

 

-In het licht van 14 februari…-

Thomas Van Hoecke

Contacteer Nederlands Landstaal via het e-adres

Deel deze editie van NederlandsLandstaal op uw sociale media kanalen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email